Maxevent.be
Dit document bevat het algemeen beleid inzake gegevensbescherming van AKOPI BV, met zetel te 2400 Mol, Mariëndal 8. AKOPI BV is actief onder diverse merknamen en via meerdere websites, zoals Maxevent, Humanlabel, Outfitter, schoolkalender.eu en qute. Van elk van deze merknamen en websites is AKOPI de juridische eigenaar en als zodanig ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die via deze merknamen en websites worden verkregen.

In beginsel worden de gegevens die via een bepaalde website en/of voor een bepaalde merknaam worden verkregen, niet gebruikt om promotie of prospectie te voeren voor producten onder andere merknamen. Dat is wel mogelijk mits uw uitdrukkelijke toestemming.
Privacy statement
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We doen er alles aan om bij de verwerking van uw gegevens uw rechten te beschermen. Als bezoeker kunt u van onze website gebruik maken met of zonder account. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens, d.i. gegevens die toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. We willen u daarom graag meedelen welke gegevens wij verzamelen en waarom wij die gegevens verzamelen.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen die de regelgeving oplegt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

- via dit beleid en deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
- nooit meer informatie vragen dan nodig
- uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden
- zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig
- u de mogelijkheid geven om uw gegevens in te zien of te wijzigen
- actie ondernemen als u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen

Gebruik persoonsgegevens
We verwerken en gebruiken uw gegevens voor de afhandeling van uw bestellingen en om de producten te leveren. We geven uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Welke persoonsgegevens? Hierna vindt u een overzicht van de gegevens die wij over u verwerken:

Bedrijfsnaam en/of naam contactpersoon (naam en voornaam)
Zodat we u op een correcte en beleefde manier kunnen aanspreken.

Btw nummer
Zodat we een geldige factuur kunnen opmaken en fraude kunnen voorkomen.

Facturatieadres
Om een geldige factuur op te stellen. U kan meerdere facturatieadressen opslaan. Let er op dat u het juiste adres selecteert bij het plaatsen van de bestelling.

Leveringsadres
Zodat we uw bestelling kunnen afleveren op het gewenste adres. U kan meerdere leveradressen opslaan. Let er op dat u het juiste adres selecteert bij het plaatsen van de bestelling.

Telefoonnummer
Om uw bestelling sneller af te handelen als we een vraag hebben.

Emailadres
Uw emailadres is uw login op onze website. U zal emails ontvangen in verband met uw bestelling en factuur, zoals een orderbevestiging, een verzendbevestiging of afhaalbericht, een betalingsuitnodiging en een factuur.

Nieuwsbrief
Wilt u graag op de hoogte blijven van onze acties en nieuwsbrieven, kan u ons hiervoor toestemming geven. Toch liever geen nieuwsbrieven meer? U kan eenvoudig uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief zelf of in uw account.

Gekoppelde emailadressen
Voor emails betreffende betaling en facturen kan u een 2e emailadres doorgeven aan onze medewerkers.
Ook voor de overige mails in verband met uw order kan er een 2e emailadres opgegeven worden.
Bv.: Plaatst u de bestelling, maar wordt de facturatie en/of betaling geregeld door een andere dienst, is dit ideaal om een extra emailadres door te geven.
Bent u graag met 2 of meer personen op de hoogte van de status van uw bestelling kan u een extra algemeen emailadres opgeven.

Login historiek
We houden uw laatste logindatum bij om te weten of u nog actief bent op onze website. Zo kunnen we slapende data regelmatig verwijderen.
Ook slaan we uw browserversie op, dit louter om eventuele problemen met de website beter te kunnen opsporen.

Browserversie
Ook slaan we uw browserversie op, dit louter om eventuele problemen met de website beter te kunnen opsporen.


De meeste van deze gegevens bekomen wij via de formulieren die u via onze website invult of die wij zelf, in uw aanwezigheid, invullen om een bestelling te plaatsen.
Doeleinden en grondslagen verwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op klantenbeheer, om aldus bestellingen en leveringen van onze producten mogelijk te maken, alsook boekhouding, om ervoor te zorgen dat de bestellingen en leveringen worden betaald. In deze gevallen is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele relatie die wij met u hebben. Voor zover u een contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een onderneming, is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

U kan zelf ook producten of diensten leveren aan ons. Dan verwerken wij uw gegevens met het oog op leveranciersbeheer, om ervoor te zorgen dat ons de juiste producten en diensten worden geleverd, alsook boekhouding, met het oog op de betaling van de geleverde diensten en producten. In deze gevallen is de verwerking eveneens noodzakelijk om de contractuele relatie die wij met u hebben, uit te voeren. Voor zover u een contactpersoon of vertegenwoordiger bent van een onderneming, is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens verwerken om u of uw onderneming op de hoogte te brengen en/of te houden van de producten die wij aanbieden (direct marketing). In dat geval is de verwerking gesteund op ons gerechtvaardigd belang om aan promotie en prospectie te doen. Als wij dit doen via email, vragen wij u, teneinde uw rechten te waarborgen, voor zover u (nog) geen klant van ons bent, voorafgaandelijk de toestemming hiertoe en bieden wij u, net als onze klanten, de mogelijkheid om u op elk ogenblik uit te schrijven.

Tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken als relatie en wij menen dat u en uw contacten of diensten onze onderneming en dienstverlening kunnen baten, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Mededeling aan derden
Wij geven uw persoonsgegevens in beginsel niet mee aan derde partijen, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Zo maken we bij het plaatsen van een bestelling gebruik van de diensten van een derde partij, zoals bij de afhandeling van de online betaling en het verzenden van uw order met een pakjesdienst.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of wij voor bepaalde aspecten van de verwerking beroep doen op derden, de zogenaamde verwerkers zoals een extern boekhoudkantoor, een hosting provider of andere IT dienstenleveranciers. In dat geval leggen wij die derden de nodige verplichtingen op om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen
Beveiliging
Wij doen al het mogelijke om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Daartoe nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen. Die variëren van een firewall over een clean desk policy tot maatregelen als secure printing.
Uw rechten
De regelgeving kent u verschillende rechten toe die we hierna kort toelichten.

Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken. Hou er rekening mee dat bij verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet meer leverbaar zijn.

Recht van verzet: U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@Maxevent.be, per post naar Akopi BV, Mariëndal 8, 2400 Mol of door gebruik te maken van het onderdeel Contact op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profilering: De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
Gedrag
Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.maxevent.be nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistische of op andere wijze niet correct is.